Algemene voorwaarden Centrum Vitaal

 • Vanaf 25 mei 2018 treedt er een nieuwe privacy wet, de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” in werking. Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij een dossier aanleggen, dit bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de behandelingen. Wij zullen je privacy waarborgen. Onder meer door het zorgvuldig om te gaan met persoonlijke en medische gegevens. Als Wim Haafkes of Nathalie Brinkman je gegevens voor een andere reden willen gebruiken, dan zullen wij je hierover vooraf expliciet  toestemming vragen.
 • Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor eigen verantwoordelijkheid. (Wij zullen niet zomaar contact opnemen met je huisarts)
 • Jij als klant hebt recht tot inzage in het eigen dossier.
 • Als klant ben je ook verplichtingen, bijvoorbeeld bij een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van te voren) af te zeggen anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.
 •  Indien jij als klant voortzetting van de behandeling / overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan je deze eenzijdig beëindigen.
 • Voor eventuele klachten over de behandeling kan jij je wenden tot de beroepsorganisatie van de therapeut of tot het onafhankelijke klachtenbureau.
 • Betaling geschiedt bij voorkeur per pin betaling, dan wel contant na afname van een consult.
 • Bij niet contante betaling geldt een betaaltermijn van 14 dagen.
 • De rekening van het consult kun je declareren bij de zorgverzekeraar, dit is afhankelijk van je verzekering.
 • Wij hanteren de meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling.
Aansprakelijkheid
 • Centrum Vitaal kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen.
 • Centrum Vitaal is niet aansprakelijk voor persoonlijke spullen, alle eigendommen van de klant laat hij/zij op eigen verantwoording achter.
Privacy
 • De door de klant afgegeven /ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor intern gebruik, nieuwsbrieven of om resultaten van behandeling in kaart te brengen.
 • Uw persoonlijke gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt zonder toestemming.
 • Uw gegevens zullen door Centrum Vitaal worden verwijderd uit het bestand indien jij daar opdracht voor geeft. Dit laatste graag schriftelijk of per e-mail.

Website

De inhoud op de website/webpagina is van algemene informatieve aard. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

U bepaalt zelf de waarde van de informatie voor uw eigen situatie. U blijft zelf verantwoordelijk voor de acties die je onderneemt of laat aangaande je gezondheid. We raden overigens vrijblijvend aan om een huisarts te raadplegen als je informatie en advies wilt hebben aangaande jouw specifieke situatie.

De eigenaar van deze website is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect, die op enige wijze is ontstaan of voortvloeit uit: het gebruik van de website/webpagina en de inhoud, of de wijziging of de niet beschikbaarheid van de website of de niet beschikbaarheid van de hyperlinks.

Klacht
Mocht je een klacht hebben, dan horen we dat graag eerst zelf van jou.
* Wim Haafkes is lid van de  NVA  (beroepsvereniging), mocht je een klacht hebben dan kun je terecht bij: http://www.kab-klachten.nl/
* Nathalie Brinkman is lid van NFG, mocht je een klacht hebben dan kun je terecht bij : http://www.de-nfg.nl/images/stories/klachtenbrochure_nfg_web.pdf